Search form

Levitiko 15:30

30Mupaizi atuule imwi, ibe cipaizyo cazibi, aimwi ibe cipaizyo cakutenta, aboobo mupaizi ulamumanina milandu kubusyu bwa-Jehova nkaambo kabusofwi bwasenselwa lyakwe.