Search form

Levitiko 15:33

33awamwanakazi uuciswa kuciindi cakwe, nkokuti wamuntu woonse, naba mwaalumi naba mwanakazi, uusensa, awamwaalumi uuona amwanakazi uusofweede.