Search form

Levitiko 15:5

5Kufumbwa muntu uuguma bula uleelede kusanzya zyakusama zyakwe akusamba amubili akusofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba.