Search form

Levitiko 15:7

7Alimwi kufumbwa muntu uuguma mubili wasikusensa uleelede kusanzya zyakusama zyakwe akusamba amubili akusofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba.