Search form

Levitiko 16

Buzuba bupati bwakumanya milandu

1-Lino kusule lyalufu lwabana bobile ba-Aroni, ciindi eco nebakaswena kuli-Jehova akufwa, Jehova wakaambaula a-Musa, 2-Jehova wakaa­ mbila Musa kuti, Ambila munyoko Aroni kuti atanoonjili ziindi zyoonse mubusena busalalisya loko mukati kacisitilizyo, kunembo lyacuuno caluzyalo atala lyabbokesi lya-Leza, kuti atafwi, nkaambo noolibonya mujoba atala lyacuuno caluzyalo. 3-Pele mbuboobu Aroni mbweelede kunjila mubusena busalala. Aletelele kacende kabe cipaizyo cazibi, amugutu abe cipaizyo cakutenta. 4-Asame cibaki cisalalisya cituba, akabbudula katuba mucikungu, alukumba lwasani lituba, acitambala casani lituba amutwe. Nzeezyo zyakusama zisalalisya. Asambe amubili, azisame, 5-Alimwi kumbungano yabana ba-Israyeli atambule basijembwe bobile, babe cipaizyo cazibi, amugutu omwe abe cipaizyo cakutenta.

6-Lino Aroni alete kacende kacipaizyo cazibi zyakwe alike, amanye milandu yakwe amilandu yabasiŋanda bakwe, 7Amana obo, alete basijembwe bobile akubaimika kubusyu bwa-Jehova kumulyango watente lyambunganino. 8Nkabela Aroni uleelede kuwaalila basijembwe zisolo, cimwi cibe ca-Jehova acimwi cibe ca-Azazeli. 9-Lino Aroni alete oyo sijembwe iwakawidwa cisolo ca-Jehova, amutuule, abe cipaizyo cazibi, 10-pele sijembwe iwakawidwa cisolo ca-Azazeli aletwe ucili mumbulu kuli-Jehova, kuti kwaambawidwe milandu alinguwe, atandilwe musokwe kuli-Azazeli.

11Lino Aroni alete kacende kacipaizyo cazibi cakwe alike, amanye milandu yakwe amilandu yabasiŋanda bakwe, Ajaye ako kacende, kabe cipaizyo cazibi zyakwe mwini. 12-Lino abweze lukaye luzwide makala aamulilo kuzwa kucipaililo cili kubusyu bwa-Jehova, abweze amaanza aakwe aazwide tununkilizyo tubotu tuziidwe kabotu, azinjizye mukati kacisitilizyo. 13-Lino abike tununkilizyo amulilo kubusyu bwa-Jehova, kuti busi bwatununkilizyo buvumbe cuuno caluzyalo cili abbokesi lyacizuminano, kuti atafwi. 14-Alimwi akombole bulowa bwakacende, asansaile amunwe wakwe kunembo lyacuuno caluzyalo kujwe, akwalo kunembo lyacuuno caluzyalo asansaile amunwe wakwe ziindi zili musanu azibili.

15-Amana obo ajaye sijembwe wacipaizyo cazibi cabantu, anjizye bulowa bwakwe mukati kacisitilizyo, acitile bulowa obo mbubonya mbwaakacitila bulowa bwakacende, abusansaile acuuno caluzyalo akunembo lyacuuno caluzyalo. 16-Aboobo ulamanya milandu yacikombelo, nkaambo kabusofwi bwabana ba-Israyeli amilandu yabo azibi zyabo zyoonse. Alyalo itente lyambunganino ulalicitila mbubonya, nkaambo lilikede abo mukati kabusofwi bwabo. 17-Nkabela takweelede kuba muntu naba omwe mutente lyambunganine naniila kukumanya milandu mubusena busalala, mane azwe, amana kumanya milandu yakwe ayabasiŋanda bakwe ayambungano yoonse yabaIsrayeli. 18-Amana obo ainke kucipaililo cili kunembo lya-Jehova, amanye milandu yaco, Akombole bulowa bwakacende abulowa bwasijembwe, abulambe ameja aacipaililo. 19-Asansaile bulowa amunwe wakwe ziindi zili musanu azibili alincico, kuti acisalazye akucisupuzya kubusofwi bwabana ba-Israyeli.

20-Lino amana kumanya milandu yabusena busalala ayatente lyambunganino ayacipaililo, alete sijembwe muumi. 21-Elyo Aroni abike maanza aakwe oonse obile amutwe wasijembwe muumi, alyaambe alinguwe milandu yoonse yabana ba-Israyeli ansotoko zyabo zyoonse azibi zyabo zyoonse, azibike amutwe wasijembwe, amutandile musokwe kujanza lyamuntu uulibambide. 22-Aboobo sijembwe ulatolelela milandu yabo yoonse kuntantaanwa. Lino amuleke sijembwe ainke musokwe.

23-Mpawo Aroni anjile mutente lyambunganino, asamunune zyakusama zyamasani aatuba nzyaakasamide ciindi cakunjila mubusena busalalisya, azisie nkukonya oko. 24Asambe amubili omo mubusena busalala akusama zyakusama zyakwe. Amana obo azwe kukutuula cipaizyo cakwe cakutenta acipaizyo cabantu, kuti amanye milandu yakwe amilandu yabantu. 25-Amafuta aacipaizyo cazibi aatente acipaililo. 26-Amuntu oyo uutola sijembwe kuli-Azazeli, alakwe asanzye zyakusama zyakwe akusamba amubili, elyo anjile mumunzi. 27-Alimwi kacende kacipaizyo cazibi asijembwe wacipaizyo cazibi, bali abulowa ibwakaletwa kukumanya milandu yabusena busalala, batolwe anze lyamunzi, Zikanda zyabo anyama yabo azifusi zyabo zyoonse zitentwe mumulilo. 28Ayooyo uuzitenta uleelede kusanzya zyakusama zyakwe akusamba amubili, elyo anjile mumunzi.

29-Uyooba mulao walyoonse kulindinywe. Mumwezi wamusanu aibili, mubuzuba bwakumi bwamumwezi, muleelede kubombya myoyo yanu, Mutaciti milimo niiba imwi, nebaba bazyalemucisi nebaba beenzu bakalakala akati kanu. 30-Nkaambo buzuba obo mbobuzuba bwakumanya milandu yanu abwakumusalazya kuzibi zyanu, kuti musalale mumeso aa-Jehova. 31-Mbobuzuba bwa-Sabata, buzuba busalalisya bwakulyokezya abwakubombya myoyo yanu; ngumulao walyoonse. 32-Mupaizi uunanikwa, uusalazigwa kuti abe mupaizi mucibaka cawisi, ngonguwe uuelede kumanya milandu, Nguuelede kusuma zyakusama zyamasani aatuba, zyakusama zisalalisya, 33kuti amanye milandu yabusena busalala, amilandu yatente lyambunganino ayacipaililo, amilandu yabapaizi ayabantu boonse bambungano. 34-Oyu mulao ulaba mulao walyoonse kulindinywe, kuti milandu yabana ba-Israyeli imanisigwe komwe mumwaka nkaambo kazibi zyabo. Nkabela Musa wakacita mbubonya mbuli Jehova mbwaakamulailila.