Search form

Levitiko 16:1

Buzuba bupati bwakumanya milandu

1Lino kusule lyalufu lwabana bobile ba-Aroni, ciindi eco nebakaswena kuli-Jehova akufwa, Jehova wakaambaula a-Musa,