Search form

Levitiko 16:12

12Lino abweze lukaye luzwide makala aamulilo kuzwa kucipaililo cili kubusyu bwa-Jehova, abweze amaanza aakwe aazwide tununkilizyo tubotu tuziidwe kabotu, azinjizye mukati kacisitilizyo.