Search form

Levitiko 16:13

13Lino abike tununkilizyo amulilo kubusyu bwa-Jehova, kuti busi bwatununkilizyo buvumbe cuuno caluzyalo cili abbokesi lyacizuminano, kuti atafwi.