Search form

Levitiko 16:14

14Alimwi akombole bulowa bwakacende, asansaile amunwe wakwe kunembo lyacuuno caluzyalo kujwe, akwalo kunembo lyacuuno caluzyalo asansaile amunwe wakwe ziindi zili musanu azibili.