Search form

Levitiko 16:16

16Aboobo ulamanya milandu yacikombelo, nkaambo kabusofwi bwabana ba-Israyeli amilandu yabo azibi zyabo zyoonse. Alyalo itente lyambunganino ulalicitila mbubonya, nkaambo lilikede abo mukati kabusofwi bwabo.