Search form

Levitiko 16:17

17Nkabela takweelede kuba muntu naba omwe mutente lyambunganine naniila kukumanya milandu mubusena busalala, mane azwe, amana kumanya milandu yakwe ayabasiŋanda bakwe ayambungano yoonse yabaIsrayeli.