Search form

Levitiko 16:19

19Asansaile bulowa amunwe wakwe ziindi zili musanu azibili alincico, kuti acisalazye akucisupuzya kubusofwi bwabana ba-Israyeli.