Search form

Levitiko 16:2

2Jehova wakaa­ mbila Musa kuti, Ambila munyoko Aroni kuti atanoonjili ziindi zyoonse mubusena busalalisya loko mukati kacisitilizyo, kunembo lyacuuno caluzyalo atala lyabbokesi lya-Leza, kuti atafwi, nkaambo noolibonya mujoba atala lyacuuno caluzyalo.