Search form

Levitiko 16:21

21Elyo Aroni abike maanza aakwe oonse obile amutwe wasijembwe muumi, alyaambe alinguwe milandu yoonse yabana ba-Israyeli ansotoko zyabo zyoonse azibi zyabo zyoonse, azibike amutwe wasijembwe, amutandile musokwe kujanza lyamuntu uulibambide.