Search form

Levitiko 16:23

23Mpawo Aroni anjile mutente lyambunganino, asamunune zyakusama zyamasani aatuba nzyaakasamide ciindi cakunjila mubusena busalalisya, azisie nkukonya oko.