Search form

Levitiko 16:27

27Alimwi kacende kacipaizyo cazibi asijembwe wacipaizyo cazibi, bali abulowa ibwakaletwa kukumanya milandu yabusena busalala, batolwe anze lyamunzi, Zikanda zyabo anyama yabo azifusi zyabo zyoonse zitentwe mumulilo.