Search form

Levitiko 16:29

29Uyooba mulao walyoonse kulindinywe. Mumwezi wamusanu aibili, mubuzuba bwakumi bwamumwezi, muleelede kubombya myoyo yanu, Mutaciti milimo niiba imwi, nebaba bazyalemucisi nebaba beenzu bakalakala akati kanu.