Search form

Levitiko 16:3

3Pele mbuboobu Aroni mbweelede kunjila mubusena busalala. Aletelele kacende kabe cipaizyo cazibi, amugutu abe cipaizyo cakutenta.