Search form

Levitiko 16:34

34Oyu mulao ulaba mulao walyoonse kulindinywe, kuti milandu yabana ba-Israyeli imanisigwe komwe mumwaka nkaambo kazibi zyabo. Nkabela Musa wakacita mbubonya mbuli Jehova mbwaakamulailila.