Search form

Levitiko 17

Milao yakujaya banyama ayakulya bulowa

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2Ambila Aroni abana bakwe abana boonse ba-Israyeli, kuti, Mbuboobu Jehova mbwaakalailila. 3Kufumbwa muntu waluzubo lwa-Israyeli uujaya ŋombe nanka kabelele nanka impongo mumalabba naaba anze lyamalabba, 4-na taleti kumulyango watente lyambunganino, kuti acipaizye mbuli cipaizyo ca-Jehova kunembo lyatente lyambunganino, oyo muntu ulapegwa mulandu wabulowa. Watila bulowa, Oyo muntu ulatandwa muciinga cakwe. 5-Oyu mulao ngwakuti bana ba-Israyeli balete zipaizyo zyabo nzibapaizya musokwe, bazilete kuliJehova kumulyango watente lyambunganino, kumupaizi, bazituule mbuli zituuzyo zyakutontozya kuli-Jehova. 6-Mupaizi asansaile bulowa acipaililo ca-Jehova kumulyango watente lyambunganino, akutenta mafuta, kube bweema bubotu bwakubotezya Jehova. 7-Aboobo mukupaizya kwabo tabakooyoopaila limbi zyeelo, nzibali kuyandaula cabwaamu. Oyu ulaba mulao walyoonse akati kabo mumazyalani aabo oonse.

8Alimwi kobaambila kuti, Kufumbwa muntu waluzubo lwa-Israyeli, naba mweenzu uukala-kala akati kanu, uutuula cituuzyo na cipaizyo, 9na tacileti kumulyango watente lyambunganino kuti acituulile Jehova, oyo muntu ulatandwa muciinga cakwe.

10-Alimwi kufumbwa muntu waluzubo lwa-Israyeli, nanka mweenzu uukala-kala akati kabo, uulya bulowa, njoomulwisya oyo muntu uulya bulowa, njoomutanda muciinga cakwe. 11-Nkaambo mubulowa mobubede buumi bwanyama, alimwi mbombubo mbondimupede acipaililo kuti bumanye milandu yanu, nkaambo bulowa mbobumanya milandu nkaambo kabuumi. 12Nciceeco ncindaambila bana ba-Israyeli kuti, Kutabi muntu naba omwe akati kanu uulya bulowa, naba mweenzu uukala-kala akati kanu, atalyi bulowa pe. 13-Kufumbwa muntu wabana ba-Israyeli, nanka mweenzu uukala-kala akati kabo, uuvwima akujaya munyama na muyuni uuligwa, uleelede kutila bulowa ansi akubuvumbaabulengo.

14-Nkaambo mubulowa mobubede buumi bwabalenge boonse, Nciceeco ncindaambila bana ba-Israyeli kuti, Mutalyi bulowa bwamulenge naba omwe, nkaambo mubulowa bwakwe mobubede buumi bwamulenge. Kufumbwa uubulya ulatandwa muciinga cakwe. 15-Alimwi kufumbwa muntu uulya cilifwida nanka cilumwa kubanyama, naba muzyalwemucisi naba mweenzu, asanzye zyakusama zyakwe, akusamba amubili akusofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba, elyo ulasalala. 16-Pele na tazisanzyi nanka kusamba, ulijisi mulandu.