Search form

Levitiko 17:14

14Nkaambo mubulowa mobubede buumi bwabalenge boonse, Nciceeco ncindaambila bana ba-Israyeli kuti, Mutalyi bulowa bwamulenge naba omwe, nkaambo mubulowa bwakwe mobubede buumi bwamulenge. Kufumbwa uubulya ulatandwa muciinga cakwe.