Search form

Levitiko 17:4

4na taleti kumulyango watente lyambunganino, kuti acipaizye mbuli cipaizyo ca-Jehova kunembo lyatente lyambunganino, oyo muntu ulapegwa mulandu wabulowa. Watila bulowa, Oyo muntu ulatandwa muciinga cakwe.