Search form

Levitiko 17:5

5Oyu mulao ngwakuti bana ba-Israyeli balete zipaizyo zyabo nzibapaizya musokwe, bazilete kuliJehova kumulyango watente lyambunganino, kumupaizi, bazituule mbuli zituuzyo zyakutontozya kuli-Jehova.