Search form

Levitiko 17:7

7Aboobo mukupaizya kwabo tabakooyoopaila limbi zyeelo, nzibali kuyandaula cabwaamu. Oyu ulaba mulao walyoonse akati kabo mumazyalani aabo oonse.