Search form

Levitiko 18:17

17Utavumbuli cinswe camwanakazi acinswe camwanaakwe; alimwi utatoli mwana wamwanaakwe, naba mwaalumi naba mwanakazi, kuti umuvumbwide cinswe, nkaambo ndoluzubo lwabo. Ngamalweza.