Search form

Levitiko 18:18

18Alimwi utatoli mwanakazi kuti abe mukwatwanyina kumucizi wakwe kukumupenzya; utamuvumbwidi cinswe, mucizi wakwe naaci muumi.