Search form

Levitiko 18:24

24Mutalisofwaazyi azintu ezi zyoonse, nkaambo zintu ezi zyoonse nzezizyo nzibakalisofwaazya bamasi mbentanda kubusyu bwanu.