Search form

Levitiko 18:25

25Nyika yakasofwaazigwa, aboobo ndakaiboozezya bulumbu bweelede zibi zyayo, nkabela nyika yakaluka bantu bakede mulinjiyo.