Search form

Levitiko 18:26

26Lino nywebo, amubambe milao yangu ambeta zyangu. Mutaciti zisesemyo zili boobu, pe, naba muzyalwemucisi naba mweenzu uukalakala akati kanu,