Search form

Levitiko 18:30

30Nkaambo kako amubambe imbeta zyangu, mutaciti neciba cimwi caziyanza ezi zisesemya izyakacitwa kunembo lyanu. Mutalisofwaazyi anzizyo pe. Ndime Jehova Leza wanu.