Search form

Levitiko 19

Aimwi milao yamisyobo misyobo

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Ambila imbungano yoonse yabana ba-Israyeli kuti, Amusalale, nkaamboridasalala mebo nde­ Jehova Leza wanu. 3-Amulemeke umwi aumwi wisi abanyina; alimwi amubambe masabata aangu. Ndime Jehova Leza wanu. 4-Mutatobeli zikozyano zyamizimu, nekuba kulifulila baleza bambi. Ndime Jehova Leza wanu.

5Na mwatuulila Jehova cituuzyo cakutontozya, amucituule kuti citambulike. 6Cileelede kuligwa buzuba obo mbubonya bwakupaizya nanka mubuzuba butobela; na kwasyaala cintu mubuzuba bwatatu, citentwe amulilo. 7Na kwaligwa cintu neciba comwe mubuzuba bwatatu, ncisesemyo, tacitambuliki pe. 8Kufumbwa muntu uucilya ulaba amulandu, nkaambo wasofwaazya cintu cisalala ca-Jehova. Oyo muntu ulatandwa muciinga cakwe.

9-Ciindi cakutebula zilyo zyamunyika yanu, utamanisyi kutebula muzyooko zyoonse, alimwi utamaninizyi zyakuvulula. 10-Awalo muunda wako wamasaansa, utacelesyi micelo yoonse nekuba kubweza iilokela ansi. Uisiile bacete abeenzu, Ndime Jehova Leza wanu,

11-Mutabbi nanka kucita calweeno nanka kubeja, umwi aumwi kumweenzinyina. 12-Alimwi mutakonki cakubeja muzina lyangu kukusofwaazya izina lya-Leza wanu. Ndime Jehova.

13-Utapenzyi mweenzinyoko nekuba kumubbida. Zyakuvola zyasimilimo zitasyaali mumaanza aako mane kusikila kubucedo. 14-Utasampauli musinkematwi nanka kubika itanda kunembo lyamoofu. Uyoowe Leza wako. Ndime Jehova.

15-Mutaciti zitaluleme mukubeteka kwanu; mutalangi ciimo camucete nekuba kuyoowa basimpuo; ubeteke mweenzinyoko cakululama. 16-Uteendeendi mukulengelela twaambo akati kabantu bako; alimwi utalwisyi buumi bwamweenzinyoko. Ndime Jehova.

17-Utasuli munyoko mumoyo wako pe; amubuzyanye amweenzinyoko, kuti utabwezi cibi nkaambo kakwe. 18-Utaliyi inkoto nekuba kuba simfundilizi kubana babantu bako; yanda mweenzinyoko mbubonya mboliyanda omwini. Ndime Jehova.

19-Amubambe imbeta zyangu. Utazyazyi iŋombe zyako amusyobo umbi; utasyangi muunda wako ambuto zyamisyobo misyobo; alimwi utasami cikobela camasani aavwelene.

20Na mwaalumi walalika mwanakazi muzike uukalidwe kumuntu, pele tana kunununwa nanka kwaangunuka, baleelede kuumwa; batajayigwi pe, nkaambo takwakaangulukide. 21Aliletele cipaizyo camilandu kuli-Jehova kumulyango watente lyambunganino. Alete sijembwe, abe cipaizyo cakwe camilandu. 22Elyo mupaizi amumanine milandu asijembwe oyo wacipaizyo oko kunembo lya-Jehova, nkaambo kacibi ncaakabisya. Lino ulalekelelwa kucibi ncaakabisya.

23Mwasika kunyika akubyala misamu yoonse iiligwa, micelo yayo ilayeeyegwa kuti tiipalwidwe. Myaka yotatwe inooba mbuli iitapalwidwe. Italigwi. 24-Lino mumwaka wane micelo yayo yoonse iyoosalala, ibe cipaizyo cakulumbya Jehova. 25Amumwaka wasanu muyoolya micelo yayo, kuti imuzyalile, ivule. Ndime Jehova Leza wanu.

26-Mutalyi abulowa, Mutawaazyi nekuba kusonda. 27-Mutalikululi kuzyooko zyamitwe yanu; alimwi utabisyi zyooko zyacilezu cako. 28-Mutalinengi amibili yanu nkaambo kabafu, nanka kulilembaula insimbo. Ndime Jehova.

29-Utasofwaazyi mwanaako musimbi kukumucitya buvuule, kuti nyika itabi nyika yabwaamu akuzula busofwi. 30-Amubambe masabata aangu akulemeka cikombelo cangu. Ndime Jehova.

31-Mutabiki myoyo yanu kulibasibusangu akubasondi, Mutabayandauli kukulisofwaazya ambabo, Ndime Jehova Leza wanu.

32-Buka kunembo lyabasimvwi akulemeka bapati, Amuyoowe Leza wanu, Ndime Jehova.

33-Na kwaba mweenzu uukalakala munyika yanu, mutamupenzyi pe. 34-Mweenzu uukala akati kanu abe mbubonya mbuli muzyalwemucisi; uleelede kumuyanda mboliyanda omwini; nkaambo anywebo mwakali beenzu mucisi ca-Egepita. Ndime Jehova Leza wanu.

35-Mutaciti citaluleme mukubeteka mumakani aakweeleka bulamfu nanka kupima bulemu nanka kweeleka. 36-Muleelede kuba azipimyo ziluleme amabwe aaluleme kukupimya bulemu, acisuwo ciluleme cakweelesya ankomeki iiluleme. Ndime Jehova Leza wanu iwakamugwisya munyika yaEgepita. 37-Amubambe milao yangu ambeta zyangu, muzicite zyoonse. Ndime Jehova.