Search form

Levitiko 19:18

18Utaliyi inkoto nekuba kuba simfundilizi kubana babantu bako; yanda mweenzinyoko mbubonya mboliyanda omwini. Ndime Jehova.