Search form

Levitiko 19:22

22Elyo mupaizi amumanine milandu asijembwe oyo wacipaizyo oko kunembo lya-Jehova, nkaambo kacibi ncaakabisya. Lino ulalekelelwa kucibi ncaakabisya.