Search form

Levitiko 19:23

23Mwasika kunyika akubyala misamu yoonse iiligwa, micelo yayo ilayeeyegwa kuti tiipalwidwe. Myaka yotatwe inooba mbuli iitapalwidwe. Italigwi.