Search form

Levitiko 19:6

6Cileelede kuligwa buzuba obo mbubonya bwakupaizya nanka mubuzuba butobela; na kwasyaala cintu mubuzuba bwatatu, citentwe amulilo.