Search form

Levitiko 19:8

8Kufumbwa muntu uucilya ulaba amulandu, nkaambo wasofwaazya cintu cisalala ca-Jehova. Oyo muntu ulatandwa muciinga cakwe.