Search form

Levitiko 2

Milao yazituuzyo zyabusu

1-Na muntu waletela Jehova cituuzyo cabusu, cituuzyo cakwe cibe cabusu bunante, Atile mafuta alincico akubika tununkilizyo twalibano. 2-Lino acilete kubapaizi, bana ba-Aroni; agwisye inkankamanza yabusu bunante amafuta, atununkilizyo toonse, kuti mupaizi azitente azipaililo, zibe ciibalusyo, cipaizyo citentwa cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova. 3-Lino eco cisyeede ciyooba ca-Aroni acabana bakwe: ncecipanzi cisalalisya cazipaizyo zitentelwa Jehova.

4-Na waleta cituuzyo cabusu ciyokedwe muciko, cibe zinkwa zitakwe bumena zyabusu bunante buvwelene amafuta, na zibunge zitakwe bumena zinanikidwe mafuta. 5Alimwi na cituuzyo cako cabusu ciliyokedwe aciyokelo, cibe cabusu bunante buvwelene amafuta. 6Ucikwamaune akutila mafuta alincico, Ncecipaizyo cabusu. 7Alimwi na cituuzyo cako cabusu cilikangidwe mucikangilo, cibe cabusu bunante amafuta. 8Lino cituuzyo cabusu ncojika azintu ezi, ucilete kuli-Jehova, ucipe mupaizi, acilete kucipaililo. 9-Lino mupaizi agwisye mucituuzyo kapanzi kaciibalusyo, acitente acipaililo, cibe cipaizyo citentwa cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova. 10-Lino coonse cisyeede cilaba ca-Aroni acabana bakwe; ncecipaizyo cisalalisya cazipaizyo zitentelwa Jehova.

11-Kutabi ne ciba comwe akati kazipaizyo zyabusu nzemuletela Jehova cicitidwe abumena, nkaambo tamweelede kutenta bumena nanka buci muzipaizyo zitentelwa Jehova. 12-Zintu ezi, mulakonzya kuzileta kuliJehova zibe cipaizyo cakabalwebalwe, pele kutenta acipaililo kuti kube bweema bubotezya, mutatenti pe. 13-Zipaizyo zyanu zyabusu zyoonse zilungwe munyo; kutabuliki munyo wacizuminano ca-Leza wanu muzipaizyo zyanu zyabusu; muzipaizyo zyanu zyoonse buyo amulunge munyo.

14-Na waletela Jehova cipaizyo cakabalwebalwe cabusu, eco cipaizyo cakabalwebalwe cibe camakunka matete aamumuunda aatwidwe aayokedwe mumulilo. 15Ubike mafuta alincico, atununkilizyo twalibano, Ncipaizyo cabusu. 16Lino mupaizi atente ciibalusyo ca co: tusu atufuta awoonse musamu walibano, Ncipaizyo citentelwa Jehova.