Search form

Levitiko 2:1

Milao yazituuzyo zyabusu

1Na muntu waletela Jehova cituuzyo cabusu, cituuzyo cakwe cibe cabusu bunante, Atile mafuta alincico akubika tununkilizyo twalibano.