Search form

Levitiko 2:11

11Kutabi ne ciba comwe akati kazipaizyo zyabusu nzemuletela Jehova cicitidwe abumena, nkaambo tamweelede kutenta bumena nanka buci muzipaizyo zitentelwa Jehova.