Search form

Levitiko 2:12

12Zintu ezi, mulakonzya kuzileta kuliJehova zibe cipaizyo cakabalwebalwe, pele kutenta acipaililo kuti kube bweema bubotezya, mutatenti pe.