Search form

Levitiko 2:2

2Lino acilete kubapaizi, bana ba-Aroni; agwisye inkankamanza yabusu bunante amafuta, atununkilizyo toonse, kuti mupaizi azitente azipaililo, zibe ciibalusyo, cipaizyo citentwa cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova.