Search form

Levitiko 2:9

9Lino mupaizi agwisye mucituuzyo kapanzi kaciibalusyo, acitente acipaililo, cibe cipaizyo citentwa cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova.