Search form

Levitiko 20

Milao yakukomba Moleki, ayabumambe, azintu zimwi

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Kufumbwa muntu wabana ba-Israyeli, na wabeenzu bakalakala akati kaba-Israyeli, uupa bana bakwe kukupaizya Moleki, ncobeni oyo muntu uleelede kufwa, Bantu bacisi bamufuse mabwe, 3-Ambebo njooba sinkondonyina oyo muntu akumutanda muciinga cakwe, nkaambo wapa Moleki lunyungu lwakwe, aboobo wasofwaazya cikombelo cangu akusampaula izina lyangu lisalala. 4Nkabela bantu bamunyika, na basisa meso aabo kumuntu oyo naapa Moleki lunyungu lwakwe, akutamujaya, 5-mebo njoolwisya oyo muntu aluzubo lwakwe, njoobatanda muciinga cabo, nkokuti muntu oyo aboonse bamutobela kukucita bumambe a-Moleki.

6-Alakwe muntu uubika moyo wakwe kulibasibusangu akubasondi akuya bucita bwaamu ambabo, njooba sinkondonyina oyo muntu akumutanda muciinga cakwe. 7-Aboobo amulisalazye, musalale, nkaambo ndime Jehova Leza wanu. 8-Amubambe milao yangu, mwiicite. Ndime Jehova uumusalazya. 9-Kufumbwa muntu uutukila wisi na banyina, ajayigwe. Mbwatukila wisi abanyina, bulowa bwakwe ngu mulandu wakwe,

10-Na muntu walalika mukamweenzinyina, balajayigwa boonse bobile, mwaalumi amwanakazi, ibakacita bumambe. 11-Alakwe muntu uulalika mukawisi, wavumbula cinswe cawisi; balajayigwa boonse bobile, Bulowa bwabo ngumulandu wabo. 12-Amuntu uulalika mukamwanaakwe, ncobeni balajayigwa boonse bobile. Bacita malweza. Bulowa bwabo ngumulandu wabo. 13-Alimwi na mwaalumi woona amwaaluminyina mbubonya mbuli koona amwanakazi, boonse buyo bacita cisesemyo. Ncobeni baleelede kufwa, Bulowa bwabo ngumulandu wabo. 14-Amuntu uukwata mwanakazi, alimwi amwanaakwe mwanakazi oyo, ngemalweza. Batentwe mumulilo, mwaalumi abanakazi boonse, kuti kutabi malweza akati kanu. 15-Na muntu woona amunyama, ncobeni uleelede kufwa, alakwe munyama ajayigwe. 16Alakwe mwanakazi, na waswanana amunyama kuti aone awe, muleelede kujaya oyo mwanakazi amunyama woonse. Ncobeni baleelede kufwa. Bulowa bwabo ngumulandu wabo.

17-Na muntu wabweza mucizi wakwe, naba mwana wawisi naba mwana wabanyina, akubona cinswe cakwe, alakwe mwanakazi wabona cinswe camunyinandumi, ncecintu cuusya bweeme. Baleelede kutandwa mumeso aabantu babo. Mbwaavumbula cinswe camucizi wakwe, ulapegwa mulandu. 18-Alimwi na muntu woona amwanakazi uuciswa akuvumbula cinswe cakwe, nkokuti wavumbula kasensa kakwe, alakwe mwanakazi wamuvumbwida kasensa kabulowa bwakwe, boonse bobile baleelede kutandwa muciinga cabo. 19-Utavumbuli cinswe camucizi wauso na camucizi wabanyoko, nkaambo nkokuvumbula cinswe casiluzubonyoko, Bacita obo balapegwa mulandu. 20Alakwe muntu uuona amukasimizyaakwe, wavumbula cinswe casimizyaakwe; balapegwa mulandu; balafwa kabatajisi bana. 21-Alimwi na muntu wakwata mukamunyina, ncecintu cisofweede; wavumbula cinswe camunyina; balafwa kabatajisi bana,

22-Amubambe milao yangu yoonse ambeta zyangu zyoonse, muzicite, kuti nyika itamuluki oko nkonsi mutole kukukala mulinjiyo. 23-Muteendi muziyanza zyabamasi mbentanda kubusyu bwanu, nkaambo balacita zintu ezi zyoonse, aboobo ndabasesemwa. 24-Lino nywebo, ndamwaambila kuti muyoovuba nyika yabo; ndamupa njiyo kuti mwiivube, nyika iikunka malili abuci, Ndime Jehova Leza wanu iwakamupambula kulibamasi. 25-Amwaandaanye banyama basalala abasofweede, bayuni basofweede abayuni basalala; mutaliciti zisesemyo kubanyama akubayuni akuzilenge zyoonse ziyavula munyika; zyoonse nzendapambula kuti zisofwaale mumeso aanu. 26-Amusalale mumeso aangu, nkaambo mebo nde-Jehova ndasalala, alimwi ndamupambula kulibamasi, kuti mube bangu.

27-Kufumbwa muntu, naba mwaalumi naba mwanakazi, uujisi muuya wabusangu na wabusondi, ncobeni uleelede kujayigwa. Bafuswe mabwe. Bulowa bwabo ngumulandu wabo.