Search form

Levitiko 20:17

17Na muntu wabweza mucizi wakwe, naba mwana wawisi naba mwana wabanyina, akubona cinswe cakwe, alakwe mwanakazi wabona cinswe camunyinandumi, ncecintu cuusya bweeme. Baleelede kutandwa mumeso aabantu babo. Mbwaavumbula cinswe camucizi wakwe, ulapegwa mulandu.