Search form

Levitiko 20:18

18Alimwi na muntu woona amwanakazi uuciswa akuvumbula cinswe cakwe, nkokuti wavumbula kasensa kakwe, alakwe mwanakazi wamuvumbwida kasensa kabulowa bwakwe, boonse bobile baleelede kutandwa muciinga cabo.