Search form

Levitiko 20:24

24Lino nywebo, ndamwaambila kuti muyoovuba nyika yabo; ndamupa njiyo kuti mwiivube, nyika iikunka malili abuci, Ndime Jehova Leza wanu iwakamupambula kulibamasi.