Search form

Levitiko 20:3

3Ambebo njooba sinkondonyina oyo muntu akumutanda muciinga cakwe, nkaambo wapa Moleki lunyungu lwakwe, aboobo wasofwaazya cikombelo cangu akusampaula izina lyangu lisalala.