Search form

Levitiko 21:1

Milao yabapaizi: kulila kwabo, kukwata kwabo amakani amwi

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Ambila bapaizi, bana ba-Aroni, kuti kutabi naba omwe akati kabo uulisofwaazya nkaambo kamufu akati kabantu bakwe,