Search form

Levitiko 21:12

12Alimwi teelede kuzwa mucikombelo nekuba kusofwaazya cikombelo ca-Leza wakwe, nkaambo munsini wakunanika kwa-Leza wakwe uli alinguwe. Ndime Jehova.