Search form

Levitiko 21:3

3na mucizi wakwe uutakwetwe, (Uli afwiifwi kulinguwe, nkaambo katanakwatwa, aboobo ulakonzya kulisofwaazya nkaambo kakwe.)